Health and Safety Tips

Published on July 8, 2020
covid_testing.png
从鼻咽拭子到抽血,这里有所有这些检测的含义
Published on July 8, 2020
covid_testing.png
Ահա թե ինչի համար են բոլոր այդ հետազոտությունները՝ քթից վերցվող քսուքից սկսած մինչև արյան նմուշառում
Published on July 8, 2020
covid_testing.png
از سواب بینی تا خون گرفتن، در مورد این آزمایش‌ها توضیح داده شده است
Published on July 7, 2020
covid_testing.png
من مسحات الأنف إلى عمليات سحب الدم، إليك ما تعنيه كل هذه الاختبارات
Published on July 6, 2020
CHLA-Coronavirus-COVID-19-Landing-1200x628-01.png
We want you to know that Children’s Hospital Los Angeles's top priority is the safety of our patients, families and staff. We're providing this information for those wanting to know how our hospital is preparing, preventing and responding to this ongoing public health incident.
Published on July 2, 2020
covid_testing.png
Desde las muestras nasales hasta los análisis de sangre; aquí tiene lo que significan todas estas pruebas.
Published on July 2, 2020
covid_testing.png
비강 검체 채취에서 채혈에 이르기까지, 검사가 의미하는 바는 다음과 같습니다.
Published on July 2, 2020
covid_testing.png
從鼻拭棉到抽血,為您提供所有相關檢測的含義
Published on June 30, 2020
CHLA-Blog-Fireworks-Safety-Tips-1200x628-01.jpg
Fireworks can be fun, festive—and very dangerous. Here’s how to keep your family safe.
Published on June 25, 2020
CHLA-Blog-Summer-Safety-2020-1200x628-02.jpg
Summer means fun in the sun, beach outings, swimming pools, and outdoor adventures like camping, hiking, bicycling and skateboarding. What also comes is an increased risk for injuries—and an increased need for awareness. Experts at Children’s Hospital Los Angeles and the Kohl's... Read More
Published on June 24, 2020
covid_testing.png
Who should be tested for the novel coronavirus that causes COVID-19? And what do the different types of tests actually measure? A pediatric infectious disease specialist at CHLA gives the latest update and explains what parents need to know.
Published on June 24, 2020
CHLA-Blog-PIMS-1200x628-01.jpg
This newly identified disorder is affecting some children with previous cases of COVID-19.
Published on June 24, 2020
397314_Campaign_Should-You-Take-Your-Child-to-the-ER_Graphic_Blog copy.png
As a parent, your number one goal is keeping your child safe and healthy. When is it time to head to the emergency department (ED)—and when is it best to call your child’s doctor, or go to an urgent care center? 
Published on June 24, 2020
Hero mother and child fever.png
An expert explains the mysterious condition affecting some children who’ve had COVID-19.
Published on June 24, 2020
Kawaski_Hero.png
Kawasaki disease, sometimes called Kawasaki syndrome, is a serious inflammation of the blood vessels which affects young children, often under 5 years of age.
Published on June 22, 2020
Sad teenager at home.png
Consejos para ayudar a los adolescentes a sobrellevar la ausencia de acontecimientos importantes y la interrupción de sus vidas
Published on June 22, 2020
Sad teenager at home.png
نصائح لمساعدة المراهقين على التأقلم مع فقدان الأحداث المهمة في الحياة - ومقاطعة حياتهم
Published on June 22, 2020
Sad teenager at home.png
نکاتی برای کمک به نوجوانان برای کنار آمدن با مراحل ازدسترفته و وقفههایی که در زندگی به وجود آمده است. توسط Katie Sweeney فارغالتحصیلیها. جشنهای فارغالتحصیلی. جشن رسیدن به سن تکلیف. بر میتصوا و بت میتصوا. سفرهای دانشجویی. فصلهای ورزشی. بازیهای مدرسه. بحران کووید-19 همه آنها... Read More
Published on June 22, 2020
Sad teenager at home.png
Խորհուրդներ, որոնք կօգնեն պատանիներին հաղթահարել չկայացած իրադարձությունների կորուստը և այս դադարը կյանքում 
Published on June 22, 2020
Sad teenager at home.png
청소년들이 중요한 시기와 중단된 삶을 극복하는 데 도움을 주는 팁 

Pages