Health and Safety Tips

Published on September 7, 2021
CHLA-What-Is-Diabetic-Ketoacidosis.jpg
Diabetic ketoacidosis (DKA) is a potentially fatal complication of diabetes caused by a high level of acid in the blood. Find out what DKA is, and why it’s so dangerous. Read More
Published on August 27, 2021
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
Children’s Hospital Los Angeles正在努力保护我们的患者、家人和团队成员免受新冠病毒的影响。我们向我们的专家询问了一些事实,以帮助回答父母们最关心的问题。您可在下方找到:与新型病毒相关的信息、为防止新型冠状病毒持续扩散正在采取的措施、以及保护自己免受感染威胁的方法。 新冠病毒有哪些症状?  根据CDC,新冠病毒的症状包括: 发热或寒战 咳嗽 呼吸短促或困难 乏力 肌肉或身体疼痛 头痛 最近失去味觉或嗅觉 喉咙痛 鼻塞或流鼻涕 恶心或呕吐 腹泻... Read More
Published on August 27, 2021
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
Children’s Hospital Los Angeles 正在努力保護我們的患者、家人和團隊成員免受 COVID-19 。我們向我們的專家詢問以獲取可以幫助回答父母親們最重要的一些問題之事實。以下,您將找到有關此病毒的資訊、防止其進一步傳播所採取的措施、以及如何保護自己免受感染威脅。 COVID-19 的症狀為?  CDC(美國疾病管制與預防中心)指出,COVID-19 的症狀包括: 發熱或寒顫 咳嗽 呼吸急促或呼吸困難 疲倦 肌肉或身體疼痛 頭痛 新的味覺或嗅覺喪失 喉嚨痛... Read More
Published on August 27, 2021
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
يعمل Children’s Hospital Los Angeles بجد لحماية مرضانا وعائلاتنا وأعضاء فريقنا من كوفيد 19. لقد سألنا خبرائنا عن الحقائق التي يمكن أن تساعد في الإجابة على أهم الأسئلة التي يطرحها الآباء. ستجد أدناه معلومات حول هذا الفيروس، وما الذي يتم عمله لمنع انتشاره، وكيف يمكنك حماية... Read More
Published on August 27, 2021
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
Children’s Hospital Los Angeles հիվանդանոցը գործադրում է ամեն ջանք՝ մեր պացիենտներին, ընտանիքներին և անձնակազմի անդամներին COVID-19-ից պաշտպանելու համար: Մեր փորձագետները մեր խնդրանքով փաստեր ներկայացրեցին, որոնք կօգնեն պատասխանել ծնողների ամենակարևոր հարցերին: Ստորև բերված... Read More
Published on August 26, 2021
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
  Children's Hospital Los Angeles está trabajando con diligencia para proteger a nuestros pacientes, familias y miembros del equipo del COVID-19. Pedimos a nuestros expertos aportar datos que ayuden a responder a las preguntas más esenciales que los padres tengan... Read More
Published on August 26, 2021
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
Children’s Hospital Los Angeles با جدیت در تلاش است تا از بیماران، خانواده‌ها و اعضای کادر پزشکی خود در برابر کووید-19 محافظت کند. ما از متخصصان خود درخواست کرده‌ایم حقایقی را در اختیارمان قرار دهند تا بتوانیم به کمک آن‌ها به اکثر سؤالات ضروری والدین پاسخ دهیم. در ادامه،... Read More
Published on August 26, 2021
CHLA-What-You-Should-Know-Covid-19-1200x628-02.png
Children’s Hospital Los Angeles는 환자, 가족 그리고 직원들을 코로나19로부터 보호하기 위해 고군분투하고 있습니다. 저희는 환자들이 궁금해하는 가장 필수적인 질문에 답변이 될 수 있도록 전문가들에게 사실 여부를 확인하였습니다.  다음은 이 바이러스에 관한 정보로, 향후 확산을 방지하기 위한 대책과 감염 위협으로부터 스스로를 어떻게 보호할 수 있는지에 대한 정보입니다. 코로나19의 증상은 무엇인가요?  CDC에서 알리는 코로나19 증상... Read More
Published on August 17, 2021
COVID-or-RSV-Blog-Post.jpg
Respiratory syncytial virus is on the rise this summer. CHLA experts explain how to take care of children with RSV and how to distinguish its symptoms from COVID-19. Read More
Published on August 12, 2021
Poison-Ingestion-Blog-Post.jpg
The pandemic has produced a surge in emergency room visits at CHLA due to the accidental consumption of toxic substances. Our injury prevention expert tells parents what safeguards to put in place. Read More
Published on August 10, 2021
Mental-and-Physical-Health-of-Athletes.jpg
Athletes, and their coaches and doctors, must prioritize mental as well as physical health. Read More
Published on August 10, 2021
Pedestrian-Safety.jpg
Even if you walk with your children regularly, they still need to be taught pedestrian safety. An injury prevention expert at Children’s Hospital Los Angeles offers tips to keep kids of all ages, from babies to teens, safe this school year. Read More
Published on July 22, 2021
Sunscreen
How to choose the best—and safest—sunscreen for your child. Read More
Published on July 8, 2021
Pregnancy-infants-and-heat.png
When the mercury rises, so does the risk of heatstroke for pregnant women and newborns. Here’s how to keep yourself—and your new baby—cool and comfortable, even on the hottest summer days. Read More
Published on July 1, 2021
CHLA-Blog-Fireworks-Safety-Tips-1200x628-01.jpg
Fireworks can be fun, festive—and very dangerous. Here’s are tips on how to keep your family safe. Read More
Published on June 17, 2021
CHLA-Blog-Summer-Safety-2020-1200x628-02.jpg
Summer means fun in the sun, beach outings, swimming pools, and outdoor adventures like camping, hiking, bicycling and skateboarding. What also comes is an increased risk for injuries—and an increased need for awareness. Experts at Children’s Hospital Los Angeles and the Kohl's... Read More
Published on June 15, 2021
Pool-and-Swim-Safety.jpg
Did you install an above-ground pool this summer? Are you taking extra trips to the beach during COVID-19? An injury prevention expert at Children’s Hospital Los Angeles shares the best ways to keep your child water-safe. Read More
Published on June 15, 2021
Girl-drinking-water.png
What should you do if your child gets a heat-related illness? And how can you prevent it in the first place? Check out these lifesaving tips to keep your child safe and cool when the weather heats up. Read More
Published on May 27, 2021
Child-with-Mask.jpg
CHLA experts explain how to safely shop, fly, and visit relatives with kids under age 12 who are not yet able to get vaccinated. Read More
Published on May 27, 2021
What-To-Know-COVID-Vaccine.jpg
Los niños mayores de 12 años ahora son elegibles para la vacuna contra la COVID-19. Obtenga la información de un epidemiólogo de CHLA. Read More

Pages