Health and Safety Tips

Published on May 29, 2020
shutterstock_601614869.png
母乳是大多数婴儿的最佳营养来源。在 COVID-19 大流行期间,我们鼓励希望以母乳喂养婴儿的母亲喂养母乳,同时请遵循以下安全预防措施。 Read More
Published on May 29, 2020
shutterstock_601614869.png
母乳是大多數嬰兒的最佳營養來源。在 COVID-19 疫情流行期間,鼓勵以母乳餵食嬰兒的母親遵循下列基本安全預防措施。 Read More
Published on May 18, 2020
CHLA-Blog-Vaccination-Schedule-1200x628-01.jpg
Proteger a su niño y procurar que esté sano representa una prioridad multidimensional para las familias; una prioridad que empieza con el trayecto a casa desde el hospital en una sillita para el automóvil instalada debidamente. Read More
Published on May 18, 2020
Coco and her doggy-hero.png
In her own words, Coco shares her journey back to health, the importance of social distancing, and tips on keeping busy until safe-at-home restrictions are lifted.  Read More
Published on May 15, 2020
Fever Hero.png
Here's what you should do if your child has a fever, when you should you call the doctor, and how fever is related to COVID-19 and MIS-C. Read More
Published on May 4, 2020
Sad teenager at home.png
Graduations. Proms. Quinceañeras. Bar mitzvahs and bat mitzvahs. Senior trips. Sports seasons. School plays. The COVID-19 crisis has canceled them all, and teens are feeling the pain. A CHLA expert shares advice on how to help teens cope during these challenging times.  Read More
Published on May 1, 2020
Hero crop woman and child.png
Not only can exercise during this time keep your body healthy and conditioned to make the transition back into organized sports easier, physical activity can help our mental wellbeing, help the anxious part of our brains calm down and rest by providing a meditative detour for... Read More
Published on April 27, 2020
shutterstock_601614869.png
Para la mayoría de los bebés, la leche materna es la mejor fuente nutritiva. Durante la pandemia de COVID-19, se anima a las madres que deseen dar el pecho a sus bebés a que lo hagan siguiendo las precauciones de seguridad básicas. Read More
Published on April 27, 2020
Father and child talking covid.png
Hable con los niños de cómo se sienten, participe en actividades que creen un vínculo afectivo y ayúdeles a generar una capacidad de superación ante estos difíciles momentos. Read More
Published on April 27, 2020
Father and child talking covid.png
با کودکان درباره احساسی که دارند صحبت کنید، آن‌ها را در فعالیت‌هایی شرکت دهید که باعث قوی شدن پیوند میان شما و کودک می‌شود، و کمک کنید تحمل و تاب‌آوری این دوران چالش‌برانگیز در آن‌ها شکل بگیرد. Read More
Published on April 27, 2020
Father and child talking covid.png
Երեխաների հետ խոսեք իրենց զգացմունքների մասին, ներգրավեք նրանց մտերմություն և կապ ապահովող զբաղմունքներում և օգնեք ձեռք բերել դիմադրողականություն այս դժվարին ժամանակահատվածում։ Read More
Published on April 27, 2020
Father and child talking covid.png
아이들의 감정에 대해 얘기하고, 유대감을 형성하는 활동을 같이하며, 이렇게 어려운 시기에 회복력을 기를 수 있도록 도와주세요. Read More
Published on April 22, 2020
Father and child talking covid.png
تحدث مع الأطفال عما يشعرون به، ومارس معهم أنشطة تقربك منهم، وساعدهم في سرعة التكيف على هذه الأوقات العصيبة. Read More
Published on April 21, 2020
shutterstock_601614869.png
Breast milk is the best source of nutrition for most infants. During the COVID-19 pandemic, mothers who wish to breastfeed their babies are encouraged to do so, while following basic safety precautions.  Read More
Published on April 20, 2020
How-To-Tend-to-Kids-Emotional-Health.jpg
Talk to kids about their feelings, engage in bonding activities and help them build resilience in these challenging times. Read More
Published on March 31, 2020
CHLA-How-to-Talk-COVID-19-1200x628-02.png
Children’s Hospital Los Angeles-ի կլինիկական հոգեբան, PhD (գիտությունների թեկնածու) Կարեն Ռոջերսն ասում է․ «Անհրաժեշտ է, որ երեխաները հանգիստ ու հստակ ձևով հաղորդակցվեն իրենց շրջապատի մեծահասակների հետ»։ Հեղինակ՝ Մարլա Լեհներ Մինչ  COVID-19 անվանումով նոր... Read More
Published on March 26, 2020
CHLA-Blog-How-Wash-Hands-1200x628-01.jpg
어떤 아이들은 손 씻기를 싫어하거나 제대로 할 줄 모릅니다. 이 페이지에서는 아이들이 올바른 손 씻기를 실천하도록 동기 부여를 위한 간단한 방법을 알려 드립니다. Read More
Published on March 26, 2020
CHLA-Blog-How-Wash-Hands-1200x628-01.jpg
有些孩子就是不愿意洗手,或者不知道如何正确洗手:洗手。本页面提供了一些方便的信息,可以激励孩子保持手部卫生。 Read More
Published on March 26, 2020
CHLA-Blog-How-Wash-Hands-1200x628-01.jpg
有一些孩子不喜歡洗手,或不知道如何正確洗手:請清洗他們的雙手。本內容提供一些簡易的資源,鼓勵孩子養成雙手衛生的習慣。 Read More
Published on March 26, 2020
CHLA-Blog-How-Wash-Hands-1200x628-01.jpg
بعضی از کودکان نمی‌خواهند انجام دهند یا نحوۀ صحیح آن را نمی‌دانند: شستشوی دست‌ها. در این صفحه چند راهنمای مفید جهت ایجاد انگیزه در کودکان برای رعایت بهداشت مناسب دست وجود دارد. Read More

Pages