Nondiscrimination Statement and Language Assistance

Children’s Hospital Los Angeles complies with applicable Federal civil rights laws. Children’s Hospital of Los Angeles does not discriminate and/or exclude people based on:

 age  sex  race
 color  gender identity/expression  sexual orientation
 primary language  national origin  ancestry
 citizenship  immigration status  religion
 disability  medical condition  genetic information
 economic status  educational background  the source of payment
 marital status  registered domestic partner status  

Children’s Hospital Los Angeles provides the following free aids and services to people with limited abilities:

  • Qualified sign language interpreters
  • Written information in other formats: large print, audio, and accessible electronic formats.

If you need these services, notify a hospital team member for help.

Children’s Hospital Los Angeles also provides free language services to people whose primary language is not English, such as:

  • Qualified interpreters
  • Written information translated into other languages

If you believe Children’s Hospital of Los Angeles has failed to provide these services or discriminated in another way, you may file a grievance with:

Children’s Hospital Los Angeles | Office of Patient Experience
4650 Sunset Blvd, #174, Los Angeles, CA 90027
Email: patientrelations@chla.usc.edu
Phone: 323-361-4682 | Fax: 323-361-3858

and/or

U.S. Department of Health and Human Services Office for Civil Rights

200 Independence Avenue, SW Room 509F
HHH Building Washington, D.C. 20201
Phone: 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Online Portal: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
Complaint forms are available at: http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

Language Assistance Services

1. Note: if you speak Spanish, free language assistance services are available to you. Call (323) 660-2450 (TTY 711).

2. Note: if you speak Arabic, free language assistance services are available to you. Call (323) 660-2450 (TTY 711).

3. Note: if you speak Armenian, free language assistance services are available to you. Call  (323_ 660-2450 (TTY 711).

4. Note: if you speak Cambodian, free language assistance services are available to you. Call (323) 660-2450 (TTY 711).

5. Note: if you speak Chinese, free language assistance services are available to you. Call (323) 660-2450 (TTY 711).

6. Note: if you speak Farsi, free language assistance services are available to you. Call (323) 660-2450 (TTY 711).

7. Note: if you speak Hmong, free language assistance services are available to you. Call (323) 660-2450 (TTY 711).

8. Note: if you speak Hindi, free language assistance services are available to you. Call (323) 660-2450 (TTY 711).

9. Note: if you speak Thai, free language assistance services are available to you. Call (323) 660-2450 (TTY 711).

10. Note: if you speak Punjabi, free language assistance services are available to you. Call (323) 660-2450 (TTY 711).

11. Note: if you speak Russian, free language assistance services are available to you. Call (323) 660-2450 (TTY 711).

12. Note: if you speak Japanese, free language assistance services are available to you. Call (323) 660-2450 (TTY 711).

13. Note: if you speak Korean, free language assistance services are available to you. Call (323) 660-2450 (TTY 711).

14. Note: if you speak Tagalog-Filipino, free language assistance services are available to you. Call (323) 660-2450 (TTY 711).

15. Note: if you speak Vietnamese, free language assistance services are available to you. Call (323) 660-2450 (TTY 711).

Language Assistance Services

1. Nota: si habla español, se proporcionan servicios gratuitos de asistencia de idioma. Llame al (323) 660-2450 (TTY 711).

 2. ملاحظة: إذا كنت تتحدث العربية، فستتوفر لك خدمات المساعدة اللغوية المجانية. اتصل بالرقم (323) 660-2450 (TTY 711)

3. Նշում. եթե հայերեն եք խոսում, անվճար լեզվական աջակցության ծառայությունները հասանելի են ձեզ համար։ Զանգահարեք (323_ 660-2450 (TTY 711)։

4. ចំណាំ៖ បើអ្នកនិយាយភាសាខ្មែរ មានសេវាជំនួយភាសាសម្រាប់អ្នកឥតគិតថ្លៃ។ ទូរស័ព្ទទៅ (323) 660-2450 (TTY 711)។

5. 请注意:如果您是讲中文的人士,可以免费为您提供语言协助服务。 请拨打 (323) 660-2450 (TTY 711)。

 6. توجه: اگر به زبان فارسی صحبت می‌کنید، خدمات مترجم رایگان برای شما دردسترس است.

با شماره (323) 660-2450 (تله‌تایپ 711) تماس بگیرید.

7. Cim Tseg: yog tias koj hais lus Hmoob, muaj cov kev pab cuam txhais lus pub dawb rau koj. Hu rau (323) 660-2450 (TTY 711).

8. ध्यान दें: अगर आप हिन्दी बोलते हैं, तो आपके लिए निःशुल्क भाषा सहायता सेवाएँ उपलब्ध हैं।
(323) 660-2450 (TTY 711) पर कॉल करें।

9. บันทึก: หากคุณพูดภาษาไทย มีบริการช่วยเหลือด้านภาษาฟรีสำหรับคุณ โทร (323) 660-2450 (TTY 711)

10. ਨੋਟ ਕਰੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। (323) 660-2450 (TTY 711) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

11. Примечание: Если вы говорите по-русски, вам доступны бесплатные услуги языковой поддержки. Позвоните по номеру (323) 660-2450 (TTY 711).

12. 注意事項: 日本語の場合は、無料で言語支援サービスをご利用いただけます。 電話番号:(323) 660-2450 (TTY 711)。

13. 참조: 한국어를 하시는 경우, 귀하에게 무료 언어 지원 서비스가 제공됩니다. (323) 660-2450 (TTY 711)로 전화하세요.

14. Tandaan: Kung ikaw ay nag salita ng Tagalog-Filipino, mayroong libreng serbisyo para gabay sa salita para sayo. Tawagan (323) 660-2450 (TTY 711)

15. Lưu ý: nếu quý vị nói tiếng Việt, các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí được cung cấp sẵn cho quý vị. Gọi (323) 660-2450 (TTY 711).