All CHLA Blog Posts

Published on May 29, 2020
shutterstock_601614869.png
Կրծքի կաթը սննդի լավագույն աղբյուրն է մանուկների համար։ Խրախուսում ենք այն մայրերին, ովքեր ցանկանում են կրծքով կերակրել իրենց նորածիններին COVID-19 համավարակի ընթացքում, դա անել՝ հետևելով անվտանգության հիմնական նախազգուշական միջոցներին։
Published on May 29, 2020
shutterstock_601614869.png
모유는 대부분의 영아들에게 최고의 영양공급원입니다. 코로나19 팬데믹 기간 동안 모유 수유를 하는 산모들은 다음의 기본 안전예방책을 따라 모유를 수유하시기 바랍니다.
Published on May 29, 2020
shutterstock_601614869.png
母乳是大多数婴儿的最佳营养来源。在 COVID-19 大流行期间,我们鼓励希望以母乳喂养婴儿的母亲喂养母乳,同时请遵循以下安全预防措施。
Published on May 29, 2020
shutterstock_601614869.png
母乳是大多數嬰兒的最佳營養來源。在 COVID-19 疫情流行期間,鼓勵以母乳餵食嬰兒的母親遵循下列基本安全預防措施。
Published on May 28, 2020
CHLA-Blog-Covid-19-Dr-Appointment-Thumb-01.jpg
Las vacunas, las consultas preventivas y las citas para tratamientos crónicos son vitales para la salud de su niño (incluso con COVID-19). 
Published on May 28, 2020
CHLA-COVID19-Research-Shi-1200x628-01.jpg
COVID-19 is caused by the novel coronavirus, SARS-CoV-2, infecting the respiratory system. Specifically, the spike protein (S1 subunit) of the virus binds to a protein receptor called angiotensin converting enzyme 2 (ACE2) on lung epithelial cells. This interaction is a key step... Read More
Published on May 28, 2020
Mask Hero.png
از ماسک‌های سوپاپ‌دار استفاده نکنید. بله، باید روی بینی خود را بپوشانید. و به این دلیل است که شیشه‌های عینک شما بخار می‌گیرد.
Published on May 28, 2020
Mask Hero.png
밸브가 달린 마스크는 착용하지 마세요. 네, 코는 가려야 합니다. 안경에 김이 서리는 이유를 알려드리겠습니다.
Published on May 28, 2020
Mask Hero.png
请勿佩戴带呼吸阀的口罩。是的,需捂住鼻子。眼镜总是起雾的原因。
Published on May 28, 2020
Mask Hero.png
不要戴有閥的口罩。是的,您需要遮住鼻子。這就是為什麼您的眼鏡不斷起霧。
Published on May 27, 2020
CHLA-COVID19-Research-Szymanski-1200x628-01.jpg
Since the onset of the COVID-19 pandemic, scientists and clinicians have sought to better understand the virus and how it spreads. Analysis of antibodies developed against the coronavirus can offer insight into timing and extent of illness.
Published on May 27, 2020
Mask Hero.png
لا ترتدي القناعات التي تحتوي على الصمامات. نعم، عليك تغطية أنفك. وهذا هو سبب استمرار تغييم النظارة.
Published on May 27, 2020
Mask Hero.png
Մի՛ կրեք փականով դիմակ: Այո, դուք պետք է ծածկեք ձեր քիթը: Ահա թե ինչու է ձեր ակնոցը գոլորշապատվում:
Published on May 26, 2020
CHLA-COVID19-Research-Yau-1200x628-01.jpg
The COVID-19 pandemic is a major stressor in the lives of the global community, but perhaps greatest for adolescents and young adults, who don’t always have resources to help them cope. To assess psychosocial stress and coping in adolescents, Ji-Ting Janet Yau, DO, has developed... Read More
Published on May 22, 2020
Grikscheit engineered intestine.png
Children’s Hospital Los Angeles surgeon Tracy Grikscheit, MD, achieves milestone in preclinical research for Hirschsprung’s Disease 
Published on May 21, 2020
Linda Hero.png
During the novel coronavirus pandemic, Linda Bennett helps feed Children’s Hospital Los Angeles patients, as well as her tireless colleagues.
Published on May 19, 2020
CHLA-Blog-Vaccination-Schedule-1200x628-01.jpg
Keeping your child safe and healthy is a multifaceted priority for families, starting with the ride home from the hospital in a properly installed car seat. One of the most effective, lifelong protections families can provide is ensuring that children get all of their... Read More
Published on May 18, 2020
Coco and her doggy-hero.png
In her own words, Coco shares her journey back to health, the importance of social distancing, and tips on keeping busy until safe-at-home restrictions are lifted. 
Published on May 18, 2020
CHLA-Blog-Vaccination-Schedule-1200x628-01.jpg
Proteger a su niño y procurar que esté sano representa una prioridad multidimensional para las familias; una prioridad que empieza con el trayecto a casa desde el hospital en una sillita para el automóvil instalada debidamente.
Published on May 15, 2020
Fever Hero.png
Here's what you should do if your child has a fever, when you should you call the doctor, and how fever is related to COVID-19 and MIS-C.

Pages